ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມເມືອງໄຊຍະບູລີ333

ແບບສອບຖາມ

ສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາໃນຫົວຂໍ້:

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພະນັກງານພະແນກການເງິນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊທີ່ມີຕໍ່ໜ່ວຍງານກວດກາ.

  ຮຽນ: ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ພະນັກງານພະແນກການເງິນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊທີ່ນັບຖື.

       ພວກຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາປະລີນຍາຕີ, ພາກວິຊາການບັນຊີ, ສາຂາການກວດສອບທີ່ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ. ມີຈຸດປະສົງຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ, ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການຂຽນບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນປະລີນຍາຕີສາຂາການກວດສອບ ແລະ ເພື່ອເປັນມູນທາງສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໂດຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍເປັນລາຍບຸກຄົນ ແຕ່ຈະເປັນການວິເຄາະໂດຍພາບລວມ ແລະ ບໍ່ມີການລະບຸຊື່ ຫຼື ສີ່ງອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານເປັນລາຍບຸກຄົນເດັດຂາດ.