ເຫດການຍາມເຊົ້າ

ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ.........................yes